للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 
We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 116465 | Last updated: 13-02-2024 | Viewed: 776 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 420 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately - البائع من: United Kingdom
 -
 
PD Ref: 117246 | Last updated: 19-02-2024 | Viewed: 398 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 400 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Japan
 -
 
PD Ref: 112683 | Last updated: 17-09-2023 | Viewed: 1210 times Enquiry's: 18
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 43 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117146 | Last updated: 15-02-2024 | Viewed: 178 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 270 mio
Recommended machine
In production - متاح: 03-2024 - البائع من: Israel
 -
 
PD Ref: 117056 | Last updated: 12-02-2024 | Viewed: 171 times Enquiry's: 16
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 132 mio
Recommended machine
In production - متاح: 03-2024 - البائع من: Israel
 -
 
PD Ref: 115646 | Last updated: 18-01-2024 | Viewed: 152 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 1978
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 63 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately - البائع من: France
 -
 
PD Ref: 116862 | Last updated: 07-02-2024 | Viewed: 547 times Enquiry's: 18
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 215 mio
Recommended machine
In production - متاح: 06-2024 - البائع من: Estonia
 -
 
PD Ref: 111500 | Last updated: 21-02-2024 | Viewed: 3869 times Enquiry's: 85
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 116 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: France
 -
 
PD Ref: 116926 | Last updated: 08-02-2024 | Viewed: 622 times Enquiry's: 29
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 72 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Jordan
 -
 
PD Ref: 116990 | Last updated: 09-02-2024 | Viewed: 150 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 143 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Israel
 -
 
PD Ref: 117315 | Last updated: 21-02-2024 | Viewed: 93 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 92 mio
Recommended machine
In production - متاح: 03-2024 - البائع من: France
 -
 
PD Ref: 114241 | Last updated: 21-02-2024 | Viewed: 663 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 66 mio
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2024 - البائع من: France
 -
 
PD Ref: 117446 | Last updated: 25-02-2024 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 66 mio
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: United Kingdom
 -
 
PD Ref: 117443 | Last updated: 25-02-2024 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: United States
 -
 
PD Ref: 117442 | Last updated: 24-02-2024 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 210 mio
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: United Kingdom
 -
 
PD Ref: 117429 | Last updated: 24-02-2024 | Viewed: 46 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 184 mio
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Spain
 -
 
PD Ref: 117428 | Last updated: 24-02-2024 | Viewed: 62 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 99 mio
In stock - متاح: 02-2024 - البائع من: Spain
 -
 
PD Ref: 117425 | Last updated: 24-02-2024 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 42 mio
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117422 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 59 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 54 mio
 
In stock - متاح: 02-2024 - البائع من: Egypt
 -
 
PD Ref: 117420 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 79 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 142 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: United Kingdom
 -
 
PD Ref: 117416 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 42 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 200 mio
 
Dismantled - متاح: 02-2024 - البائع من: India
 -
 
PD Ref: 117412 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 58 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 39 mio
 
In stock - متاح: 02-2024 - البائع من: France
 -
 
PD Ref: 117411 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 46 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117409 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 54 mio
 
In production - متاح: 06-2024 - البائع من: Germany
 -
 
PD Ref: 117408 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 37 times
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 14 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Germany
 -
 
PD Ref: 117407 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Germany
 -
 
PD Ref: 117401 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 54 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 115 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117400 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 48 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 38 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117399 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 195 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117397 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 42 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 142 x 0 cm (55 x 0 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117396 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 53 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 142 x 1 cm (55 x 0 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Italy
 -
 
PD Ref: 117388 | Last updated: 23-02-2024 | Viewed: 51 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 27 mio
 
In production - متاح: 02-2024 - البائع من: Turkey
 -
 
Subscribe for News
 
Ads
GAB Supplies UK
 
PureCure Led UV
 
 • vipoffer
  Printmaster GTO 5..
  2001
 • vipoffer
  Man Roland 305 PL..
  1999
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 46..
  1978
 • vipoffer
  Duplo System 5000
  2006
 • vipoffer
  Horizon AFC 566 A..
  2012
 • vipoffer
  Horizon HT 80
  2018
 • vipoffer
  Heidelberg XL 75-..
  2011
 • vipoffer
  KBA Rapida 106-8 ..
  2012
 • vipoffer
  SCS Automaberg
  2011
 • vipoffer
  MBO T520 4-4
  1999
 • vipoffer
  MBO T69 6-4-2
  1988
 • vipoffer
  MBO T 500 - 1 50/..
  2000
 
advert bottom
why_this_website